REGULAMENT-CADRU
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv direcţia pentru sport şi tineret a municipiului Bucureşti

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru sport şi tineret a municipiului Bucureşti, numite în continuare direcţii, sunt servicii publice deconcentrate ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu personalitate juridică, înfiinţate în baza O.G nr. 15/2010 şi care se organizează şi funcţionează în baza H.G nr. 776/2010.

Art. 2 Direcţiile sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. 3. În subordinea direcţiilor funcţionează unităţi de administrare a bazelor sportive şi centrelor de agrement, fără personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive, bazelor turistice, centrelor de tineret, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate

Art. 4. (1) Direcţiile asigură implementarea la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului.
(2) Direcţiile colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte instituţii publice, pentru organizarea şi promovarea activităţilor sportive, respectiv activităţilor de şi pentru tineret.
(3) Direcţiile organizează şi controlează activitatea unităţilor de administrare a bazelor sportive şi a centrelor de agrement/bazelor turistice ale căror scop şi obiect de activitate este administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes naţional/centrelor de agrement, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.

Art. 5. (1) În realizarea obiectului său de activitate, direcţiile îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:
a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniile sportului şi tineretului;
b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
c) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
d) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement;
f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
k) organizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;
l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru tineri şi studenţi;
m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
n) propun Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
p) finanţeză programe de tineret şi sport din bugetul propriu al direcţiilor şi pot derula programe de tineret şi sport finanţate din bugetul ANST.
(2) – În realizarea obiectului său de activitate, în domeniul sportului, direcţiile au următoarele atribuţii principale:
a) ţin evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
b) finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport şi ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie;
c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanţă în teritoriu;
d) elaborează şi aduc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în teritoriu, finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială;
e) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi universitar, precum şi pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
f) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;
g) sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;
h) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate, structurile sportive din judeţ;
i) supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat;
j) elaborează, pe baza propunerilor venite din partea factorilor cu atribuţii în domeniul sportului, calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora;
k) organizează şi finanţează acţiunile din calendarul sportiv propriu, acordând titluri şi medalii campionilor judeţeni pe categorii de vârstă; organizează şi finanţează etapele judeţene ale campionatelor naţionale la diferite discipline sportive;
l) organizează baza de date şi ţine evidenţa sportivilor legitimaţi, sportivilor din loturi, a antrenorilor, arbitrilor şi a celorlalţi specialişti;
m) sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;
n) colaborează cu direcţiile pentru sănătate publică judeţene, în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;
o) organizează cabinetul metodic judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti şi constituie fondul documentar sportiv al judeţului, în scopul perfecţionării pregătirii profesionale a antrenorilor, instructorilor şi arbitrilor.
(3) – În realizarea obiectului său de activitate, în domeniul tineretului, direcţiile au următoarele atribuţii principale:
a) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
b) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;
c) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării;
d) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;
e) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
f) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;
g) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
h) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.
i) elaborează şi promovează Planul Judeţean de Acţiune în vederea aplicării Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniul tineretului.
(3) Direcţiile îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului de activitate şi prin regulamentele aprobate de preşedintele Autorităţii.

CAPITOLUL III
Personalul şi conducerea

Art. 6. (1) Personalul direcţiilor este structurat în funcţionari publici şi personal contractual.
(2) Structura organizatorică, ştatele de funcţii, numărul de posturi, normele de organizare şi funcţionare pentru fiecare direcţie se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în condiţiile legii.
(3) Direcţiile sunt conduse de un director executiv şi, după caz, de un director executiv adjunct, funcţionari publici, dacă există unităţi de administrare a bazelor sportive şi/sau centre de agrement.
(4) Directorii executivi ai direcţiilor şi, după caz, adjuncţii acestora se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
(5) Directorul executiv al direcţiei, respectiv directorul adjunct al acestuia, reprezintă instituţia în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile române şi străine de şi pentru sport sau tineret, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice.
(6) Directorii executivi ai direcţiilor sunt ordonatori terţiari de credite.
(7) Directorii executivi ai direcţiilor se subordonează conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
(8) Directorii executivi şi, după caz, directorii executivi adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin fişa postului aprobată de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.
(9) În exercitarea atribuţiilor lor, directorii executivi ai direcţiilor emit decizii.
(10) Directorii executivi ai direcţiilor pot delega unele dintre atribuţiile lor directorilor executivi adjuncţi sau altor persoane din cadrul instituţiei, în condiţiile legii.
(11) Directorul executiv răspundE, potrivit legii, de buna organizare şi funcţionare a activităţii direcţiei.

Art. 7. (1) Directorul executiv al direcţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce activitatea direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti răspunde de îndeplinirea programelor proprii;
b) acţionează pentru aplicarea programului de guvernare în domeniul tineretului şi sportului şi a strategiei generale a organizării şi dezvoltării activităţii sportive şi a celei de tineret, elaborate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret;
c) aprobă în condiţiile legii, Regulamentul intern al direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;
d) reprezintă, personal sau prin delegat, direcţia în relaţiile cu organismele sportive şi de tineret interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice din judeţ, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoane fizice şi/sau juridice române sau străine;
e) negociază şi încheie contracte şi alte acte juridice care angajează direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti;
f) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
g) în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce-i revin conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legislaţiei în vigoare;
h) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice în concordanţă cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu şi a actelor normative în vigoare;
i) angajează, sancţionează şi concediază personalul angajat, în condiţiile legii şi stabileşte atribuţii pentru personalul angajat prin fişa postului;
j) propune anual Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret programul de investiţii, reparaţii capitale şi dotări al instituţiei;
k) asigură participarea reprezentantului direcţiei judeţene pentru sport şi tineret la comisia judeţeană de combatere a violenţei în sport;
l) sprijină activitatea de prevenire şi combatere a dopajului în sport;
m) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale desfăşurate pe raza judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;
n) controlează permanent modul în care sunt întreţinute şi administrate bazele sportive din judeţ şi centrele de agrement/bazele turistice din judeţ;
o) organizează controlul intern în cadrul direcţiei potrivit prevederilor legale;
p) aprobă programul anual de achiziţii publice pentru activitatea sportivă şi de tineret;
q) aprobă documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de închiriere, pentru activitatea sportivă şi de tineret;
r) aprobă raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
s) încheie contracte pentru închirierea bunurilor, aflate în patrimoniul direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, cu respectarea metodologiei stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în condiţiile legii;
ş) participă la şedinţele Colegiului Prefectural din judeţ;
t) aprobă fişele de post pentru personalul din subordine;
ţ) aprobă fişele de evaluare a activităţii profesionale pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
u) propune spre aprobare conducerii Autorităţii ştatul de funcţii al direcţiei;
v) face propuneri privind stabilirea costului pentru activităţile recreative de tabără organizate în centrele de agrement.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite decizii.

Art.8. Dacă în ştatul de funcţii al direcţiei este aprobat şi post de director executiv adjunct, acesta îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa de post aprobată de conducerea Autorităţii, precum şi atribuţii delegate, după caz, de către directorul executiv al direcţiei, numai cu acordul conducerii ANST.

CAPITOLUL IV
Structura organizatorică

Art. 9. (1) Structura organizatorică va fi prevazută în anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecărei direcţii, aprobat de ANST.
(2) În concordanţă cu ştatul de funcţii aprobat de conducerea Autorităţii, în structura organizatorică a direcţiei pot funcţiona, în funcţie de volumul activităţii, următoarele compartimente conform ştatelor de funcţii:
– compartimentul sport;
– compartiment tineret;
– compartimentul financiar-buget-plăţi;
– compartimentul contabilitate-salarii-resurse umane;
– compartimentul juridic;
– compartimentul achiziţii publice-investiţii-patrimoniu-administrativ-logistică.
(3) În subordinea direcţiei funcţionează centre de agrement pentru tineri şi copii, fără personalitate juridică, având ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret (după caz) şi unităţi de administrare a bazelor sportive conform art. 80 (alin. 11) din legea 69/2000.

Art. 10. – Principalele atribuţii ale compartimentului sport sunt următoarele:
a) organizează şi ţine evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ prin înscrierea acestora în Registrul Sportiv;
b) coordonează activităţile de avizare (comisie, etc) a proiectelor de programe sportive, a cererilor de finanţare prezentate de asociaţiile judeţene pe ramuri de sport şi cele ale municipiului Bucureşti, precum şi de cluburile sportive de drept privat din judeţ;
c) organizează, pe plan judeţean, activitatea cabinetului metodic;
d) elaborează şi duce la îndeplinire programe speciale pentru sportivi, în vederea dezvoltării sportului de performanţă din judeţ;
e) urmăreşte şi sprijină participarea sportivilor din judeţ la competiţiile naţionale şi internaţionale;
f) sprijină logistic şi organizatoric activitatea asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport şi supraveghează respectarea de către acestea a statutelor şi actelor constitutive proprii; sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;
g) asigură, prin programele proprii, organizarea practicării exerciţiilor fizice şi sportului de către populaţie în cadrul programului „Sportul pentru toţi” şi a „Sportului pentru persoane cu handicap”;
h) elaborează calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora; organizează acţiunile din calendarul sportiv propriu;
i) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate toate structurile sportive din judeţ;
j) colaborează cu direcţia pentru sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;
k) înscrie în Registrul judeţean al bazelor sportive, bazele sportive omologate aflate în domeniul public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din sectorul privat;
l) colaborează cu consiliile locale, instituţiile publice cu atribuţii în sport, structuri sportive şi agenţi economici în derularea programelor sportive proprii;
m) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum şi a dopajului în sport;
n) organizează şi ţine la zi baza de date a direcţiei; urmăreşte evaluarea şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în programele sportive proprii;
o) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior, pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi.

Art. 11. Principalele atribuţii ale compartimentului tineret sunt următoarele:
a) contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate;
b) aplică strategia şi programele ANST, în domeniu, la nivel local şi judeţean;
c) organizează şi actualizează baza de date şi elaborează Planul Judeţean de Acţiune, analize, sinteze, rapoarte şi alte documente pentru îmbunătăţirea activităţii de tineret judeţene;
d) elaborează, pe baza metodologiei şi programelor ANST în domeniu, precum şi pe baza nevoilor comunităţilor locale, calendarul de proiecte de tineret proprii şi în parteneriat, pe care îl supun aprobării conducerii ANST, răspunzând totodată de realizarea acestora;
e) răspunde de buna funcţionare a Centrelor de Tineret în judeţele în care există;
f) organizează concursurile locale de proiecte de tineret;
g) elaborează documentaţia aferentă proiectelor de tineret aprobate;
h) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;
i) oferă solicitanţilor informaţii şi acordă consiliere în domeniu;
j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează proiectele în domeniu;
k) realizează programe şi activităţi cu caracter cultural – educativ pentru copii şi tineri, în colaborare, în principal, cu instituţiile şi unităţile din sistemul de învăţământ;
l) organizează conform metodologiei ANST, tabere sociale pentru copii şi tineri proveniţi din familii cu venituri foarte mici, în colaborare cu instituţii ale statului, organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale, agenţi economici, etc.;
m) întocmeşte documentaţia necesară însoţitorului sau conducătorului de grup, realizează instruirea acestuia cu toate responsabilităţile ce-i revin acestuia;
n) răspunde de trimiterea şi primirea grupurilor de copii în taberele organizate în centrele de agrement proprii şi a agenţilor privaţi acreditaţi;
o) organizează, conform metodologiei ANST, tabere pentru copii şi tineri cu dizabilităţi conform legislaţiei în vigoare;
p) organizează, conform metodologiei ANST, tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia non-formală pentru copii şi tineri, în centrele de agrement din reţeaua proprie ANST sau acreditate de ANST;
q) organizează tabere, programe recreative şi activităţi destinate copiilor şi tinerilor cu rezultate deosebite la nivelul unităţilor de învăţământ şi tinerilor sportivi cu performanţe deosebite;
r) mediatizează pe plan local metodologia pentru acreditarea locaţiilor private în vederea organizării de tabere şi de activităţi de agrement pentru copii şi tineri;
s) întocmeşte şi promovează oferta de tabere interne şi internaţionale pentru copii şi tineri;
ş) duce la îndeplinire obiectivele şi standardele de performanţă stabilite de ANST;
t) asigură funcţionarea centrelor de agrement din subordine conform reglementărilor în vigoare;
ţ) planifică, verifică, monitorizează şi evaluează activităţile centrelor de agrement din subordine;
u) elaborează studii, analize şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de tineret şi a centrelor de agrement.

Art. 12. – Principalele atribuţii ale compartimentului financiar-contabil sunt următoarele:
a) organizează activitatea de elaborare a bugetului direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, şi asigură transmiterea acestuia Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret la termenele stabilite;
b) elaborează şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret repartizarea pe trimestre a creditelor aprobate; avizează propunerile de modificare a acestora;
c) organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;
d) întocmeşte şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret solicitarea lunară de fonduri de la bugetul de stat;
e) avizează contractele de finanţare a programelor sportive destinate structurilor sportive de drept privat, precum şi actele adiţionale ale acestora;
f) urmăreşte îndeplinirea planului de venituri proprii şi prezintă periodic rapoarte directorului executiv;
g) avizează propunerile de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti;
h) întocmeşte şi supune spre aprobare proiecte de decizii şi instrucţiuni referitoare la domeniul de activitate al compartimentului, precum şi alte documente care se referă la fondurile publice şi/sau patrimoniul direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti;
i) organizează circuitul intern al documentelor financiar-contabile;
j) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, prefectură şi alte organe ale administraţiei publice locale, pentru realizarea atribuţiilor ce revin compartimentului economic;
k) întocmeşte şi urmăreşte avizarea şi aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor materiale şi servicii ale direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti;
l) întocmeşte orice alte situaţii financiar-contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, a altor instituţii centrale şi locale;
m) ţine evidenţa documentelor intrate în cadrul compartimentului, precum şi a celor elaborate de acesta;
n) selectează, grupează în dosare şi transmite spre păstrare arhivei direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, documentele financiar-contabile;
o) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care direcţia este beneficiar.

Art. 13. – Principalele atribuţii ale compartimentului achiziţii publice – investiţii – patrimoniu – administrativ – logistică sunt următoarele:
a) execută lucrări de secretariat ale direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, privind corespondenţa, evidenţa deciziilor emise de directorul executiv; multiplică şi repartizează documentele;
b) realizează înregistrarea documentelor primite şi respectarea circuitului stabilit prin decizia directorului executiv;
c) organizează, gestionează şi păstrează arhiva direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti;
d) transmite, în termen legal, răspunsuri către petenţi şi răspunde de confidenţialitatea datelor până la soluţionarea acestora;
e) execută redactarea sau multiplicarea documentelor şi organizează expedierea acestora potrivit destinaţiilor;
f) întocmeşte referatul de necesitate pentru achiziţionarea materialelor şi consumabilelor necesare desfăşurării activităţii direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti;
g) organizează şi asigură, în conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informaţiile de interes public şi rezolvarea petiţiilor;
h) înregistrează petiţiile primite şi le transmite operativ compartimentelor spre rezolvare; urmăreşte ca acestea să fie soluţionate în termen legal;
i) întocmeşte Procedura de soluţionare a Petiţiilor şi Procedura privind liberul acces la informaţiile de interes public pe baza modelului procedurilor avizate şi aprobate de către Preşedintele ANST prin Ordin;
j) fundamentează şi prezintă propuneri privind cheltuielile materiale şi servicii la nivelul aparatului propriu al direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru a fi incluse în proiectul de buget;
k) organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;
l) transmite documentele justificative la compartimentul economic, în termen util pentru efectuarea plăţii la data scadentă;
m) asigură recuperarea cheltuielilor pentru utilităţi consumate de terţi utilizatori ai patrimoniului aflat în administrarea direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti;
n) asigură curăţenia şi igienizarea bazelor sportive şi a celorlalte spaţii administrate;
o) răspunde de întocmirea şi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloacele de transport proprii;
p) prezintă propuneri privind eventualele reparaţii la clădiri, înlocuirea unor instalaţii şi folosirea eficientă a dotărilor şi a altor bunuri din patrimoniul administrat de direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti;
q) asigură înregistrarea instituţiei ca autoritate contractantă în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.);
r) iniţiază, derulează şi finalizează procedurile de achiziţie publică, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
s) întocmeşte documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi închiriere;
ş) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care direcţia este beneficiar.

Art. 14. Principalele atribuţii ale compartimentului contabilitate – salarii – resurse umane sunt următoarele:
1) elaborează, anual sau ori de câte ori se impune, ştatul de funcţii şi de personal ale direcţiei, îl actualizează atunci când intervin modificări în structura organizatorică, de personal sau în drepturile de salarizare şi îl supune spre aprobare conducerii Autorităţii, în condiţiile legii;
2) întocmeşte şi avizează proiectele de decizie ale directorului executiv pentru aspectele care vizează domeniul său de activitate;
3) analizează, propune, elaborează şi actualizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Autorităţii cu detalierea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe nivele organizatorice, precum şi Regulamentul Intern al acesteia, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate pe baza regulamentului cadru transmis de către Autoritate;
4) răspunde de sistemul de salarizare la nivelul direcţiei;
5) colaborează la întocmirea regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor, precum şi a altor acte cu caracter normativ elaborate de către direcţie;
6) asigură, în baza dispoziţiilor legale, managementul resurselor umane;
7) transmite Compartimentului Financiar – Buget – Plăţi propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul resurselor umane;
8) întocmeşte lunar ştatele de plată şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat: contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate, în termenele prevăzute de lege;
9) stabileşte necesarul lunar de fonduri la titlul „Cheltuieli de personal”;
10) avizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuielile de deplasare; avizează notele de fundamentare, precum şi documentele de angajare a cheltuielilor privind perfecţionarea profesională a personalului din cadrul direcţiei;
11) întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor fiscale şi le transmite, în termenul legal stabilit, atât organelor fiscale, cât şi salariaţilor din cadrul direcţiei;
12) întocmeşte lucrările privind acordarea indemnizaţiilor de merit şi a premiilor pentru personalul din cadrul direcţiei, în colaborare cu celelalte compartimente;
13) întocmeşte programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii direcţiei şi ţine evidenţa concediilor de odihnă pentru aceştia;
14) întocmeşte şi respectă procedurile de lucru din cadrul direcţiei;
15) gestionează fişele de post pentru personalul din cadrul direcţiei;
16) organizează, după aprobarea conducerii, concursurile pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante şi temporar vacante şi gestionează aceste posturi, cu înştiinţarea prealabilă a Autorităţii;
17) întocmeşte şi elaborează în colaborare cu compartimentele de specialitate bibliografia şi tematica, precum şi documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor, cât şi cele privind finalizarea acestora;
18) participă, la comisiile de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
19) întocmeşte documentaţia necesară pentru plata indemnizaţiilor de concurs a membrilor comisiilor de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;
20) transmite către toate compartimentele direcţiei, criteriile pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale, monitorizează procesul de evaluare a personalului din aparatul propriu, primeşte şi păstrează rapoartele de evaluare;
21) întocmeşte documentele de încadrare, respectiv de numire, transferare, detaşare, suspendare sau încetare a raporturilor de muncă / serviciu pentru personalul de execuţiei din cadrul direcţiei, inclusiv stabilirea drepturilor salariale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
22) întocmeşte documentele privind reîncadrările, indexările salariale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
23) colaborează cu ANFP, întocmeşte şi supune spre aprobarea celor în drept documentele privind avizarea, modificarea sau oricare alte situaţii, care privesc funcţiile publice şi funcţionarii publici, în condiţiile legii;
24) întocmeşte, actualizează şi ţine evidenţa dosarelor de personal atât pentru personalul contractual, cât şi pentru personalul care deţine funcţie publică din cadrul aparatului propriu;
25) verifică şi ţine evidenţa pontajelor lunare primite de la compartimentele direcţiei;
26) întocmeşte documentaţia în vederea cercetării abaterilor disciplinare şi asigură secretariatul comisiilor constituite în acest scop, în baza referatelor compartimentelor respective, temeinic justificate, punând la dispoziţie toate informaţiile în acest sens;
27) întocmeşte raportările solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice, privind situaţia posturilor din direcţie;
28) întocmeşte raportările statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică şi de alte organe ale administraţiei publice, privind numărul de personal şi drepturile salariale;
29) întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor, operează în acesta înregistrările prevăzute de lege şi asigură depunerea la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă potrivit actelor normative în domeniu;
30) întocmeşte dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul aparatului propriu, după caz;
31) întocmeşte şi eliberează, la cerere, documente specifice activităţii de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale;
32) acordă consiliere de specialitate la solicitarea compartimentelor din cadrul direcţiei;
33) completează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu pentru personalul direcţiei;
34) întocmeşte planul anual de formare profesională şi asigură participarea personalului din cadrul direcţiei la programe de formare profesională, în condiţiile legii, în baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
35) monitorizează activitatea din perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi din cadrul direcţiei, dacă există şi întocmeşte documentaţia de evaluare din timpul şi la finele perioadei de stagiu;
36) solicită şi gestionează declaraţiile de avere şi de interese ale personalului conform cerinţelor legale. Persoanele care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese vor fi desemnate prin decizie a directorului executiv;
37) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti este beneficiar;
38) organizează activitatea de execuţie a bugetului direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, şi ţine evidenţa angajamentelor legale, a plăţilor efectuate; întocmeşte situaţiile privind raportarea acestora;
39) organizează evidenţa contabilă a direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucuresti;
40) organizează şi participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti;
41) ţine evidenţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public, aflat în administrarea direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, şi comunică Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret la termenele stabilite, modificările intervenite;
42) lunar întocmeşte balanţele de verificare, analizează situaţia financiară a direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti şi face propuneri de rentabilizare a activităţii acesteia;
43) trimestrial întocmeşte bilanţul financiar, iar după aprobare îl transmite Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
44) furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială a direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când i se solicită;
45) îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 15. – Principalele atribuţii ale compartimentului juridic sunt următoarele:
a) avizează legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii şi care angajează juridic direcţia;
b) colaborează la întocmirea proiectelor de contracte, avizează juridic contractele la care se angajează instituţia;
c) acordă consiliere juridică compartimentelor din cadrul instituţiei, în interesul desfăşurării activităţii profesionale specifice cu respectarea dispoziţiilor legale;
d) verifică documentele depuse de persoane fizice sau juridice în vederea obţinerii avizului pentru organizarea de tabere pentru tineri şi studenţi în colaborare cu compartimentele de specialitate;
e) întocmeşte şi avizează din punct de vedere al legalităţii, deciziile şi instrucţiunile privind măsurile dispuse de către directorul executiv;
f) urmăreşte apariţia actelor normative cu aplicare în aria de activitate a direcţiei şi îi înştiinţează pe cei implicaţi legat de atribuţiile ce le revin din acestea, precum şi de modul în care instanţele judecătoreşti, organele administraţiei de stat şi alte organe interpretează sau aplică aceste acte normative;
g) implementează în cadrul direcţiei prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
h) reprezintă şi susţine interesele direcţiei, în baza delegaţiei date de conducerea acestuia, în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală şi cercetare penală cât şi a notarilor publici şi în raporturile cu celelalte autorităţi publice;
i) formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, etc;
j) formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale direcţiei;
k) ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată;
l) elaborează şi prezintă conducerii direcţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;
m) analizează plângerile prealabile, în colaborarea cu compartimentele de specialitate la al căror domeniu de activitate fac referire şi redactează răspunsurile la acestea;
n) urmăreşte aducerea la îndeplinire a măsurilor ce se impun cu privire la punerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti executorii;
o) informează periodic conducerea cu privire la situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care direcţia este parte;
p) participă la comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul direcţiei, precum şi în cadrul comisiilor de disciplină;
q) participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care direcţia este beneficiar;
r) îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V
Finanţarea activităţii

Art. 16. – (1) Sursele de finanţare a activităţii direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt asigurate în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi a altor dispoziţii legale în vigoare şi sunt cuprinse anual în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.
(2) Pentru realizarea veniturilor proprii, direcţia judeţeană pentru sport şi tineret şi cea a municipiului Bucureşti pot folosi bunurile aflate în administrare în condiţiile legii.
(3) Bugetele de venituri şi cheltuieli se aprobă anual de preşedintele Autorităţii.
(4) Sursele de finanţare a bazei materiale provin din:
– transferuri de la bugetul de stat, în baza programelor aprobate;
– venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate;
– donaţii şi sponsorizări;
– venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
– alte venituri realizate în condiţiile legii;

CAPITOLUL VI
Baza materială folosită pentru activitatea sportivă şi de tineret

Art. 17. – (1) Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare desfăşurării activităţii sportive, direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, poate deţine în administrare sau în folosinţă gratuită bunuri, dobândite în condiţiile legii, aflate în proprietatea publică sau privată a Statului cu destinaţia de baze sportive, instalaţii specifice, cantine, spaţii de cazare, mijloace de transport persoane sau materiale, precum şi alte dotări.
(2) Gestionarea şi administrarea bazei materiale se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Principalele atribuţii ale Direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru sport şi tineret a municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte baza materială sunt următoarele:
a) asigură prestarea de servicii pentru structuri sportive şi tineret, după caz;
b) urmăreşte întreţinerea, funcţionarea, dezvoltarea şi modernizarea bazelor sportive, centrelor de agrement/bazelor turistice, centrelor de tineret, aflate în administrare sau folosinţă;
c) urmăreşte şi răspunde de calitatea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale şi curente a bazelor sportive, precum şi a centrelor de agrement/bazelor turistice, centrelor de tineret;
d) răspunde de asigurarea serviciilor specifice organizării şi desfăşurării activităţilor de pregătire, competiţii şi de tineret organizate în baza materială pe care o deţine;
e) urmăreşte exploatarea eficientă a bazei materiale aflată în administrare şi se preocupă de realizarea veniturilor necesare pentru a fi rentabile.

Art. 18 (1) Direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru sport şi tineret a municipiului Bucureşti, administrează, întreţine şi utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, sportive, de tabere pentru copii şi tineret.
(2) Direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, poate propune Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret.
(3) Acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, din fondurile alocate de ANST şi din alte fonduri, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru tineret.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 19. Fiecare direcţie judeţeană pentru sport şi tineret şi cea a municipiului Bucureşti, îşi întocmeşte propriul Regulament de organizare şi funcţionare pe baza prezentului model cadru, care va fi aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

Art. 20. Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pot încheia contracte civile cu persoane fizice autorizate sau juridice, române sau străine, pentru realizarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi, după caz, cu avizul prealabil al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

Art. 21. Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, pot încheia protocoale sau convenţii privind schimburile sportive şi de tineret cu organizaţii şi instituţii similare din alte ţări, numai cu avizul prealabil al al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

Art. 22. Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, sprijină acţiunile organizate de reprezentanţii în teritoriu ai Academiei Olimpice Române, pe raza administrativ teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 23. În scopul exercitării atribuţiilor ce le revin, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru sport şi tineret a municipiului Bucureşti, pot desfăşura şi alte activităţi conexe cu condiţia respectării prevederilor legale.

Art. 24. Prezentul Regulament – cadru intră în vigoare la data aprobării de către Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.

Art. 25. Salariaţii Direcţiei sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale fişelor de post pe care le ocupă.

Art. 26. În caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament, celor ce se dovedesc a fi vinovaţi li se vor aplica măsurile corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale.

Anexa nr. 1 – Organigrama corespunzătoare fiecărei DSJT.