Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu este serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică şi are ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de şi pentru sport şi tineret, a acţiunilor culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii şi tineri.

ATRIBUȚII:

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu are următoarele atribuţii principale:

În realizarea obiectului său de activitate, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Giurgiu îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului, a Programului de guvernare, a strategiei şi programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniile sportului şi tineretului;
 2. utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
 3. urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile sportului şi tineretului;
 4. colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
 5. organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru tineri, în taberele sau centrele de agrement, precum şi în alte locaţii agreate de către conducerea Ministerului/direcţiei;
 6. elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Ministerului Tineretului și Sportului ;
 7. acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, precum şi pentru modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
 8. asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi pentru tineret, precum şi pentru sport de către instituţii publice locale;
 9. colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
 10. oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
 11. organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului şi tineretului;
 12. organizează şi actualizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ;
 13. organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru copii, tineri şi studenţi;
 14. organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi;
 15. propun Ministerului Tineretului și Sportului înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi consiliere pentru tineret;
 16. finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe din raza administrativ-teritorială.
 17. finanţează programe de tineret şi sport din bugetul propriu al direcţiei şi poate derula programe de tineret şi sport finanţate din bugetul MTS.

Potrivit Art. 18, alin.1 din HG. nr.11/19.01.2013 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 42/19.01.2013 – “Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respective Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, se organizează şi functionează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică.”

Totodată, conform Art.19 din HG. nr.11/19.01.2013 – privind organizarea şi functionarea Ministerului Tineretului şi Sportului  – “Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti îndeplinesc atribuţiile prevazute de Hotărârea Guvernului nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu , precum şi alte atributii stabilite prin acte normative specifice activităţii pentru tineret şi sport.